អាប៊ុលរុញដី & ឡានដឹកដីកង់10 ចាក់ដី KOMATSU Bulldozer push land & 10 wheel dump trucks unloading dirt

អាប៊ុលរុញដី & ឡានដឹកដីកង់10 ចាក់ដី KOMATSU Bulldozer push land & 10 wheel dump trucks unloading dirt

សកម្មភាព គ្រឿងចក្រ​ឈូស​ឆាយដីធំៗខ្លាំងៗ ច្រើនៗ​​ ឡានកង់10ចាក់ដី & អាប៊ុលរុញដី។

KOMATSU Bulldozer push land & 10 wheel dump trucks unloading dirtIn Cambodia.

- Komatsu Bulldozer D65P - Komatsu D41P Bulldozer - Hino Dump truck - dump truck 10 wheeler - Fuso Dump Truck

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.