អាប៊ុលធំរុញដី និងឡានយីឌុបចាក់ដី Big SHANTUI dozer pushing dirt & dump truck dumping dirt

អាប៊ុលធំរុញដី និងឡានយីឌុបចាក់ដី Big SHANTUI dozer pushing dirt & dump truck dumping dirt

សកម្មភាព អាប៊ុលធំរុញដី​ និងឡានយីឌុបចាក់ដី ។

Big SHANTUI dozer pushing dirt & dump truck dumping dirt In Cambodia.

- Hyundai Dump truck - Daewoo Dump truck - Shantui Bulldozer DH17C2 - Scania dump truck

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.