ឡានដឹកដីជាប់ផុង Daewoo Dump Truck Stuck In Mud And Recovery By Bulldozer & Roller, Excavator

ឡានដឹកដីជាប់ផុង Daewoo Dump Truck Stuck In Mud And Recovery By Bulldozer & Roller, Excavator

សកម្មភាព គ្រឿងចក្រ​ - ឡានដឹកដីជាប់ផុងទាញឡើងវិញដោយ​ អាប៊ុល រ៉ូឡូ​ អេស្កាវ៉ាទ័រ។ Daewoo Dump Truck Stuck In Mud And Recovery By Bulldozer & Roller, Excavator In Cambodia.

- Daewoo Dump Truck - Kobelco SK60 Excavator - Sakai Roller.

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.