ឡានចាក់ដី អាប៊ុលរុញដី Dump Trucks & Bulldozer Working - Building Land Project

ឡានចាក់ដី អាប៊ុលរុញដី Dump Trucks & Bulldozer Working - Building Land Project

សកម្មភាព គ្រឿងចក្រ​ - អាប៊ុលរុញដីខ្លាំង និង ឡានយីឌុបចាក់ដី ។

Dump Trucks & Bulldozer Working - Building Land Project In Cambodia.

- SHANTUI DH17U-B2 Bulldozer - SHANTUI DH17c2 Bulldozer - Hyundai Dump Truck 25 ton - Scania dump truck 24 ton

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.