សាស័រទាញឡានជាប់ខ្សាច់​​ - dump trucks getting stuck in sand and wheel loader loading sand

សាស័រទាញឡានជាប់ខ្សាច់​​ - dump trucks getting stuck in sand and wheel loader loading sand

សាស័រទាញឡានជាប់ខ្សាច់​​ - dump trucks getting stuck in sand and wheel loader loading sand

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.