អាប៊ុលធំរុញដី និងឡានធំចាក់ដី Hyundai 24t dump trucks unloading soil & Big Bulldozer pushing soil

អាប៊ុលធំរុញដី និងឡានធំចាក់ដី Hyundai 24t dump trucks unloading soil & Big Bulldozer pushing soil

សកម្មភាព អាប៊ុលធំរុញដី​ និងឡានយីឌុបចាក់ដី ។

yundai 24t dump trucks unloading soil & Big Bulldozer pushing soil In Cambodia.

- Hyundai Dump truck - Daewoo Dump truck - Scania dump truck - Shantui Bulldozer DH17C2 - Komatsu bulldozer

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.