ឡានយីឌុបចាក់ខ្សាច់ Hyundai Dump trucks unloading sand with Bulldozer and Roller

ឡានយីឌុបចាក់ខ្សាច់ Hyundai Dump trucks unloading sand with Bulldozer and Roller

សកម្មភាព ឡានចាក់ខ្សាច់ អាប៊ុលរុញខ្សាច់ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣។

Hyundai Dump trucks unloading sand with bulldozer and roller - build 3rd ring road In Cambodia.

- Hyundai dump truck

- Scania dump truck

- Daewoo dump truck

- Liugong bulldozer b160c

- Bomag roller bw 211d-40

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.